מאחורי הגדר - סנהדרין עה א

מאת: יונה ארזי ת.פרסום: 01/09/14
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עה עמוד א

מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת, והעלה לבו טינא. ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו: אין לו תקנה עד שתבעל.

אמרו חכמים: ימות, ואל תבעל לו. -

תעמוד לפניו ערומה? - ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. -

תספר עמו מאחורי הגדר? - ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר.

מחלוקת  רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני. אחד אמר: אשת איש היתה, וחד אמר: פנויה היתה.

מי שאמר אשת איש היתה - שפיר. אלא מי שאמר 'פנויה היתה' מה הבעייה? - רב פפא אמר: משום פגם משפחה. רב אחא בריה דרב איקא אמר: כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות.

אז מדוע שלא ישאנה לאישה? - ...אמר רבי יצחק: מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה, שנאמר מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם.

סוף פרק בן סורר ומורה.